Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – SUSTAINABLE BOTANICS B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst en deze zaken en/of diensten door Sustainable Botanics B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Sustainable Botanics B.V.;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Klant: afnemer van producten en/of diensten;
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Sustainable Botanics B.V. en de Klant, waaronder – maar niet beperkt tot – overeenkomsten in het kader van consultancy/advies werkzaamheden op het gebied van bodembehandeling en teelt in ruimste zin maar niet beperkt tot.


Artikel 2 – Identiteit van Sustainable Botanics B.V.

Sustainable Botanics B.V.

Kruitmolen 1, 3146 SM Maassluis

Telefoonnummer: 010 – 3112914

E-mailadres: info@sustainable-botanics.com

KvK-nummer: 27181816

Btw-identificatienummer: NL 808402043B01  


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sustainable Botanics B.V. en Klant, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen aanbiedingen, Overeenkomsten en diensten zoals het verstrekken van (teelt)adviezen.
 2. Door aanvaarding van een door Sustainable Botanics B.V. gedaan aanbod, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk door Sustainable Botanics B.V. van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Sustainable Botanics B.V. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
 4. Indien Sustainable Botanics B.V. met Klant meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard
 5. Indien deze voorwaarden op een Overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten en zijn zij eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sustainable Botanics B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. Sustainable Botanics B.V. streeft ernaar om voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar te stellen. Indien de ter handstelling niet heeft plaatsgevonden, zal Sustainable Botanics B.V. voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Sustainable Botanics B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden of een link per email naar de website van Sustainable Botanics B.V. waarna deze gratis zijn te downloaden op www.sustainable-botanics.com. Daarnaast zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
 7. Indien deze Algemene Voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats van deze Algemene Voorwaarden van toepassingen.
 8. Bij de uitleg van verschillende, gelijkluidende of strijdige bepalingen in een overeenkomst, aanbieding of offerte met een Klant, en deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende volgorde: 1) de overeenkomst, offerte of aanbieding en eventuele vervolg afspraken en 2) deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod 

 1. De door Sustainable Botanics B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sustainable Botanics B.V is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Sustainable Botanics B.V. behoudt het recht het aanbod of de offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sustainable Botanics B.V. daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sustainable Botanics B.V. anders aangeeft. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Elk aanbod of offerte bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sustainable Botanics B.V niet.
 4. Alle opgaven door Sustainable Botanics B.V. van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sustainable Botanics B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.


Artikel 5 – De prijs en vergoedingen van kosten

 1. Werknemers van Sustainable Botanics B.V. werken met vaste uur tarieven. In de offerte, aanbod of overeenkomst met de Klant worden de tarieven vastgelegd. Uren worden geadministreerd en in rekening gebracht in 4 kwarten van het uur;
 • Over gereden kilometers wordt EUR 49 cent per km in rekening gebracht;
 • Alle overige gemaakte kosten, inclusief kosten gemaakt door derden, na overleg met Klant, worden na overlegging vandocumentatie in rekening gebracht;
 • Indien wettelijk van toepassing worden over alle hiervoor genoemde bedragen BTW in rekening gebracht.
 1. De in de offerte, aanbod of overeenkomst met de Klant genoemde tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar worden verhoogd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ingeval dit tot gevolg heeft dat een lager tarief dient te worden berekend, blijft prijsaanpassing achterwege.
 2. Eventuele nazorg werkzaamheden na afloop van een project worden separaat in rekening gebracht.


Artikel 6 – De overeenkomst – totstandkoming 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sustainable Botanics B.V. binnen 14 werkdagen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst – diensten, inspanningsverplichting

 1. Sustainable Botanics B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de diensten op professionele en adequate wijze leveren. Een en ander op grond van de op dat moment beschikbare informatie en kennis en de stand van de wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sustainable Botanics B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden in overleg met de Klant.
 3. Sustainable Botanics B.V. geeft geen garantie op het resultaat maar zal zich inspannen voor een goed resultaat.
 4. De Klant verleent alle nodige medewerking om de uitvoeringvan de diensten door Sustainable Botanics B.V. te faciliteren en draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sustainable Botanics B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van de diensten, tijdig aan Sustainable Botanics B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sustainable Botanics B.V. zijn verstrekt, heeft Sustainable Botanics B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant deze informatie juist en volledig aan Sustainable Botanics B.V. ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sustainable Botanics B.V. een verzoek tot wijzing aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolgen kan hebben voor nog te verrichten werkzaamheden. Sustainable Botanics B.V. heeft dan recht op betaling van de werkzaamheden van de oorspronkelijke opdracht en de herstel of extra werkzaamheden indien zij besluit of heeft besloten deze werkzaamheden te verrichten.
 3. Eventuele additionele werkzaamheden die noodzakelijk zijn zullen na onderling overleg worden uitgevoerd en worden vergoed door Klant.


Artikel 9 – Contractsduur – uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Sustainable Botanics B.V. en Klant wordt aangegaan voor de tijd, die uit de aard van de overeenkomst voortvloeit en die partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Indien naar de aard van de opdracht en de werkzaamheden er geen duidelijke eindtermijn is zullen de werkzaamheden worden voortgezet zo lang voor een goede uitvoering van de opdracht en de werkzaamheden noodzakelijk is of indien Klant expliciet en schriftelijk tussentijds heeft aangegeven binnen welke termijn de werkzaamheden moeten worden afgerond. Voor deze of een andere tussentijdse beëindiging is een opzegtermijn van 30 dagen van toepassing.
 2. Bodem en teelt advies en alle daaraan gerelateerde onderwerpen en werkzaamheden kunnen alleen goed worden verzorgd indien Sustainable Botanics B.V. een langere periode betrokken is bij de Klant. De overeenkomst tussen partijen wordt derhalve vaak aangegaan voor 1 jaar of een langere periode. Afhankelijk van de behaalde resultaten en andere relevante omstandigheden zal Sustainable Botanics B.V. de locatie van de Klant regelmatig bezoeken en in onderling overleg met de Klant bespreken hoe lang de werkzaamheden worden verricht.
 3. Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Sustainable Botanics B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sustainable Botanics B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Betaling dient te geschieden op een door Sustainable Botanics B.V. aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft de betaling om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is de Klant, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, van rechtswege in verzuim. Klant is dan over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
 5. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Sustainable Botanics B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien Sustainable Botanics B.V. na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de Klant onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijnen geschieden, heeft hij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van Klant onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht.
 7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. In ieder geval is Klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 8. Indien Sustainable Botanics B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 9. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Klant.


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sustainable Botanics B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, modellen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden ect, blijven eigendom van Sustainable Botanics B.V. totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Sustainable Botanics B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Sustainable Botanics B.V. zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 3. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Klant geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.
 4. Voor het geval dat Sustainable Botanics B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Sustainable Botanics B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sustainable Botanics B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijke opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan Sustainable Botanics B.V. verschuldigde.
 5. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van Klant zijn overgegaan – of die zijn verwerkt -en zich nog in handen van Klant bevinden, vestigt Klant hierbij ten behoeve van Sustainable Botanics B.V. een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die Sustainable Botanics B.V. op Klant mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Sustainable Botanics B.V. zal Klant de zaken, die vallen onder dit pandrecht, aan Sustainable Botanics B.V. ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 6 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
 1. Klant is voorts verplicht om op eerste verzoek van Sustainable Botanics B.V.: eventuele vorderingen van Klant op verzekeraars betreffende de zaken bedoeld in dit artikel aan Sustainable Botanics B.V. te verpanden; en/of eventuele vorderingen van Klant op haar debiteuren betreffende de zaken bedoeld in dit artikel aan Sustainable Botanics B.V. te verpanden; en/of op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Sustainable Botanics B.V. wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen Klant niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Sustainable Botanics B.V., na deugdelijke ingebrekestelling, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Onverminderd artikel 12.3 is Sustainable Botanics B.V. in geen enkel geval, uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder in beide gevallen begrepen nalatigheid), verkeerde voorstelling van zaken (anders dan bedrieglijke onjuiste voorstelling), schending van de wettelijke verplichtingen of anderszins aansprakelijk voor enige schade dan directe schade. Directe schade is schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst of werkzaamheden. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Sustainable Botanics B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Sustainable Botanics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
 4. Sustainable Botanics B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan uit onjuiste en/of onvolledig door de Klant verstrekte informatie.
 5. De totale aansprakelijkheid van Sustainable Botanics B.V. is beperkt tot maximaal het door Klant aan Sustainable Botanics B.V. betaalde bedrag (exclusief btw) in één kalenderjaar voor de diensten ten aanzien waarvan een dergelijke aansprakelijkheid ontstaat.
 6. De aansprakelijkheid van Sustainable Botanics B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 7. Sustainable Botanics B.V. dient binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de schade vastgesteld is op de hoogte te worden gesteld van aanspraken vanwege verlies of schade, bij gebreke waarvan deze aanspraak vervalt.
 8. Sustainable Botanics B.V. is niet aansprakelijk voor en Klant vrijwaart Sustainable Botanics B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met door Sustainable Botanics B.V. aan Klant verstrekte informatie of adviezen.
 9. Sustainable Botanics B.V. is niet aansprakelijk voor en Klant vrijwaart Sustainable Botanics voor schade veroorzaakt door derden die ingeschakeld zijn door Sustainable Botanics B.V.
 10. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sustainable Botanics B.V., de door haar in overleg met Klant ingeschakelde derden of haar ondergeschikten.


Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst of binnen 1 maanden na ontdekking, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sustainable Botanics B.V.
 2. Indien Klachten niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn kenbaar zijn gemaakt komen alle hiermee gepaard gaande rechten te vervallen.
 3. Bij Sustainable Botanics B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sustainable Botanics B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien Sustainable Botanics B.V. de klacht gegrond acht, zal Sustainable Botanics B.V. zich inspannen de werkzaamheden alsnog te verrichten als overeengekomen.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst beëindigen.


Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Behoudens het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Sustainable Botanics B.V. zich alle rechten en bevoegdheden voor die Sustainable Botanics B.V. toekomen op grond van de Auteurswet waaronder begrepen van alle verwante intellectuele-eigendomsrechten. Aan Klant worden geen andere rechten verleend dan de rechten die uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld.
 2. Alle door Sustainable Botanics B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Sustainable Botanics B.V. mogen geen van de door Sustainable Botanics B.V. aan Klant ter beschikking gestelde offertes, rapporten, adviezen, ideeën, overeenkomsten, ontwerpen, beschrijvingen en andere documentaties ten aanzien van de door Sustainable Botanics B.V. toegepaste kennis en kunde, aan derdenter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel eigendomsrecht worden aangewend. 
 1. Sustainable Botanics B.V. is de exclusieve eigenaar van alle rechten op, eigendom van en belangen (waaronder begrepen intellectuele-eigendomsrechten) in en op alle materialen, documentatie, software, websites of informatie die voortvloeien uit de uitvoering van de diensten of die in het kader van of in verband met de Overeenkomst voor Klant zijn ontwikkeld of aan haar ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 15 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, oorlogen, internationaal of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, epidemieën en pandemieën, maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden worden daaronder begrepen.
 3. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat partijen hun verplichtingen hadden moeten nakomen.
 4. Indien ten gevolge van overmacht de overeenkomst door partijen niet kan worden nagekomen, dient de partij die een beroep doet op overmacht de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent die omstandigheden te informeren.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zullen partijen in nader overleg bepalen of zij de overeenkomst gestand doen. Ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel is mogelijk voor zover partijen daarover overeenstemming hebben bereikt, zulks zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Indien partijen niet binnen 10 dagen na het einde van de in lid 5 genoemde termijn overeenstemming bereiken over de wijziging of ontbinding van de Overeenkomst, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel 19 bevoegde rechter wenden.
 7. Voor zoveel Sustainable Botanics B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sustainable Botanics B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 16 – Onvoorziene omstandigheden

 1. Ingeval van onvoorziene omstandigheden bij een der partijen, die zo ernstig zijn dat de andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, zal de ene partij de andere partij schriftelijk omtrent de onvoorziene omstandigheden informeren en zullen partijen in overleg dienen over een wijziging van de Overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel overeenstemming bereiken over de wijziging of ontbinding van de Overeenkomst, dan kan ieder dan kan ieder van de partijen zicht tot de op grond van artikel 19 bevoegde rechter wenden.


Artikel 17 – Opschorting – Opzegging en Ontbinding  

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, is Sustainable Botanics B.V, te harer keuze, gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Sustainable Botanics B.V. is eveneens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sustainable Botanics B.V. op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sustainable Botanics B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Sustainable Botanics B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Sustainable Botanics B.V. en Koper zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar, of uit andere bron, hebben verkregen. Daarbij betrachten partijen die vertrouwelijke informatie ontvangen, dezelfde mate van zorg als zij betrachten bij het beschermen van de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De door Sustainable Botanics B.V. gedeelde informatie ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden geldt te allen tijden als vertrouwelijk.
 4. De voorwaarden van de Overeenkomst zijn vertrouwelijk en mogen door geen van beide Partijen bekendgemaakt worden zonder de voorafgaande toestemming van de andere Partij.
 5. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor enig ander doel buiten het kader van de Overeenkomst.
 6. Indien Sustainable Botanics B.V. op grond van de wet, regelgeving of gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, is Sustainable Botanics B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige schade of enige schadeloosstelling van Klant en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 19 – Geschillen en Toepasselijk recht

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst of binnen 1 maanden na ontdekking, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sustainable Botanics B.V.
 2. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarvan Sustainable Botanics B.V. haar plaats van vestiging heeft, zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.


Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn opgesteld in verschillende vreemde talen. Bij eventuele discussie over de uitleg van de betekenis van de vreemde taal naar de Nederlandse taal zal de uitleg in de Nederlandse taal prevaleren.